Eriosyce heinrichiana ssp. intermedia v. intermedia (Pyrrhocactus dimorphus)

Eriosyce heinrichiana ssp. intermedia v. intermedia (Pyrrhocactus dimorphus)