Epitelantha micromeris f. cristata

Epitelantha micromeris f. cristata