Eriosyce heinrichiana ssp. intermedia v. setosiflora

Eriosyce heinrichiana ssp. intermedia v. setosiflora